Índice de calidad do aire

O índice de calidade do aire (ICA) é o valor utilizado como referencia para determinar o nivel de contaminación do aire. Para calculalo realizanse medicións dos seguientes compoñentes: Dióxido de azufre (SO2), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Ozono (O3), Monóxido de Carbono (CO) e Partículas (PM10), medidas ás que se lle asigna, en función dos valores obtidos, un índice. O ICA será maior canto peor sexa a calidade do aire.

Seleccionáronse estes componentes co fin de evaluar o estado da contaminación na atmósfera. A Comunidad Europea estableceu os niveis de concentración de cada contaminante que non se deben superar para protexer a saúde humana, e nalgúns casos a dos ecosistemas.

© EcoCity - Equipo EcoCity, 2016